iluso

43 teksty – auto­rem jest ilu­so.

bezsenność serca

Tęskno­ta jest jak bez­senność.
Z tym , że prag­nieniem nie jest sen.
Noc sta­je się smut­kiem,
pus­ty pokój sa­mot­nością,
sen ukochaną osobą,
a bez­silność po­zos­ta­je bezsilnością... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2012, 22:45

W końcu przej­rzała na oczy i uj­rzała piękno w zwykłych chwi­lach. I wiesz co? Na­reszcie zaczęła się uśmie­chać na co dzień, tak po pros­tu, bez po­wodu. Wiel­ki­mi haus­ta­mi łapie każdy pro­mień słońca, każde szczęście, każdy uśmiech dru­giego człowieka, spi­ja całą am­brozję życia. Za­pachy, ko­lory, ob­ra­zy, wszys­tko, co ją otacza sta­je się jej częścią, a ona tym sa­mym sta­je się częścią świata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2012, 21:54

Ułuda wcześniej czy później za­mieni się w rzeczy­wis­tość. Bo wszys­tko z cza­sem mija... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2012, 20:49

in­spi­rujesz mnie do by­cia szczęśliwą ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 stycznia 2012, 15:42

trud­no od­na­leźć klucz do sen­su życia... nie wiedząc czym on właści­wie jest... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2011, 18:20

Nad­miar wol­ne­go cza­su spro­wadza często do myśle­nia, myśle­nie do tworze­nia rzeczy wyjątkowych... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2011, 10:44

Gdy człowiek umiera, przechodzi przez most, dzielący go od doczes­ności i wie­czności. Zos­ta­wia po so­bie smu­tek w ser­cu blis­kich osób, nic nie jest w sta­nie wy­pełnić po nim pus­tki. Każdy człowiek jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 listopada 2011, 12:35

W mo­men­cie, gdy zap­ro­siłeś mnie do tańca w to­warzys­twie ra­dości, zwa­nego miłością, życie zys­kało różne, bar­wne od­cienie, zwyczaj­nie zys­kało sens... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2011, 22:12

praw­dzi­wa miłość jest jak kwiat - roz­kwi­ta, każde­go dnia jest co raz piękniej­sza... :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2011, 22:10

Wiesz co jest naj­smut­niej­sze? To, że człowiek przes­ta­je w siebie wierzyć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 października 2011, 22:54

iluso

iluso

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność